# Class Name Guild Score
1 druid druid icon Fallken Exposed 12,886
2 mage mage icon Satanique Stones 11,908
3 druid druid icon Ambrus H E R O 11,617
4 mage mage icon Lusia H E R O 11,327
5 paladin paladin icon Rolandes 10,712
6 druid druid icon Tekora The Renegades 8,150
7 warrior warrior icon Tehdon 7,774
8 warrior warrior icon Terro We Are Not Repaired 1,637